Casa > Coneixement > Contingut
Quines coses clau són necessàries per a la síntesi de palets de plàstic
- May 08, 2018 -

La resina és una espècie de polímer que es compon artificialment. Pot ser plàstic actiu sota força externa, i algunes propietats són similars a les resines naturals. La resina s'utilitza principalment per fer plàstics, i és el material base per a la fabricació de fibres, recobriments, adhesius, materials aïllants, etc.

La composició de la resina es refereix a la primera qualitat del carbó, el carbur de calci, el petroli, el gas natural i alguns productes agrícoles i secundaris, que es componen de compostos baixos moleculars amb determinats components, i després de polímers químics, físics i d'altres. Les propietats d'aquests compostos són semblants a les de resines naturals (com la resina, l'ambre, el glaç, etc.), però les seves propietats són superiors a les de les resines naturals.

Hi ha molts tipus de resines. A la pràctica, sovint es classifiquen en resina termoplàstica i resina termoestable segons el seu comportament tèrmic. Mentrestant, la resina termoplàstica té polietilè, polipropilè, poliestirè, clorur de polivinil, etc. Les resines de termoendureció inclouen resina fenòlica i resina d'urea formaldehid, resina epoxi, resina de fluorocarburs, polièster insaturat i poliuretà.